Skip to content
0
Your cart is empty. Go to Shop
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi predávajúcim Henrieta Matušíková – LM, Okružná 152/40 95501 Tovarníky, IČO: 336 764 53, DIČ: 102 044 8385, IČ DPH: SK 102 044 8385, zapísaná v živnostenskom registri Obvodný úrad Topoľčany, číslo živnostenského registra: 406-5243, ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu lmrybarstvo.sk, a odberateľmi (zákazníkmi). Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ (zákazník) súhlas s obchodnými podmienkami.

 

Článok 1 – Práva zákazníka internetového obchodu

lmrybarstvo.sk je virtuálny obchod, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako obchod „kamenný“, tzn. že zákazník virtuálneho obchodu má rovnaké práva, ako zákazník obchodu „kamenného“. Platia rovnaké reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov (dodávateľov). Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

 

Článok 2 – Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a záručných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:„lmrybarstvo.sk“ je virtuálny obchod prevádzkovaný Henrieta Matušíková – LM, Okružná 152/40 95501 Tovarníky, IČO: 336 764 53, DIČ: 102 044 8385, IČ DPH: SK 102 044 8385, zapísaná v živnostenskom registri Obvodný úrad Topoľčany, číslo živnostenského registra: 406-5243, ktorá je v ďalšom texte uvedená ako „prevádzkovateľ“„zákazník“ – je odberateľ, ktorý znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou LM rybárske potreby (LM Waller), prevádzkujúcou internetový obchod lmrybarstvo.sk vystavením objednávky prostredníctvom internetového obchodu„tovar“ – znamená všetky produkty predávané prostredníctvom internetového obchodu lmrybarstvo.sk „email“ – elektronická pošta

 

Článok 3 – Ochrana osobných údajov a bezpečnosť platby

Zaväzujeme sa, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu. Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

 

 

Článok 4 – Objednávanie a dodávky tovaru

Zákazník objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu.Každá objednávka musí obsahovať: meno objednávateľa (zákazníka), email, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.Objednávku potvrdí prevádzkovateľ telefonicky. V prípade momentálnej nedostupnosti vami objednaného tovaru, bude dodávateľ odberateľa informovať elektronickou poštou, resp. telefonicky. Preto je dobré si pravidelne kontrolovať e-mailovú poštu.

Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo prepravnej služby.Tovar v prípade zasielania „na dobierku“ je poistený v plnej hodnote.Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky aby sa predišlo neskorším reklamáciám.Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňový doklad odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí tovaru na ktorý sa vzťahuje záruka odošle zákazník potvrdený dodací a záručný list na adresu LM rybárske potreby (LM Waller) najneskôr do troch dní od prevzatia zásielky.

Tovar je zabalený a zabezpečený odosielateľom, alebo výrobcom. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky priamo na pošte a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované!Za tovar je zodpovedná firma LM rybárske potreby (LM Waller) po dobu jeho prevzatia zákazníkom.

Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia tovaru na pošte, alebo od kuriéra, či inej dopravnej spoločnosti a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka a jeho neporušenia počas prepravy, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a lmrybarstvo.sk, resp. jeho prevádzkovateľ LM rybárske potreby (LM Waller) nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť. Táto spadá do kompetencie prepravcu!

 

 

Článok 5 – Ceny

Pri každom tovare je uvedená i jeho predajná cena. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych cien výrobcov, resp. distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR, USD, alebo CZK. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výška sa riadi platnou daňovou právnou úpravou.

Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.Lehota počas ktorej, je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovanou na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu. Pri zmene ceny platí cena v čase objednávky.

 

 

Článok 6 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.

PLATBA PREVODOM NA ÚČET: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pred jeho dodaním.

Účet vedený v Slovenskej republike: číslo účtu: 4001437966/7500. Účet je vedený v pobočke ČSOB, Nám.M.R.Štefánika 20, 955 01  Topoľčany.IBAN:SK3675000000004001437966, BIC: CEKOSKBX

Účet vedený v Českej republike: číslo účtu: 236566211/0300. Účet je vedený v pobočke ČSOB, Masarykovo nám. 72, 688 01  Uherský Brod. IBAN: CZ7003000000000236566211, BIC: CEKOCZPP

PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri jeho prevzatí priamo zástupcovi LM rybárske potreby (LM Waller)

 

 

 

Článok 7 – Práva a povinnosti prevádzkovateľa virtuálneho obchodu „lmrybarstvo.sk“ a jeho zákazníka

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť LM rybárske potreby (LM Waller) nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ jeho výrobca či dodávateľ (veľkoobchod) tento druh tovaru medzičasom vypredal, resp. ho nemá na sklade.

Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené prostredníctvom elektronickej pošty, resp. telefonicky.Prevádzkovateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, pričom dátumom vzniku zmluvného vzťahu sa rozumie dátum objednávky.

 

 

Článok 8 – Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elektronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený spoločnosti LM rybárske potreby (LM Waller). Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane manuálov (ak sú súčasťou), kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.

Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je 30 dní od jej prijatia. Všetky nami ponúkané výrobky spĺňajú vysoké kvalitatívne požiadavky a na všetok tovar (mimo krmív, komponentov, aróm a pod.) je výrobcami poskytovaná záruka min. 2 roky.

Tovar v prípade oprávnenej reklamácie, kde nie je možné vykonať jeho opravu meníme kus za kus.

 

 

 

Vrátenie tovaru

Pri zasielaní tovaru späť predávajúcemu, je kupujúci povinný tovar zaslať späť bez poškodení. Tovar však nevracia formou dobierky. Suma za vrátený a následne prekontrolovaný tovar bude kupujúcemu pripísaná na jeho účet.

 

 

Článok 9 – Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

 

Článok 10 – Alternatívne riešenie sporov

Prípadné spory medzi lmrybarstvo.sk a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na lmrybarstvo.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

 

 

 

Článok 11 – Záverečné ustanovenia

V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom, alebo len čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva zákazníka vo vzťahu k prevádzkovateľovi virtuálneho obchodu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 16.08.2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.